Free Essay

Thutm

In: Social Issues

Submitted By thutm
Words 1109
Pages 5
10 CÂU CHUYỆN NÊN ĐỌC

Câu chuyện thứ nhất: Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy giáo Việt Nam phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo người nước ngoài nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới".

Câu chuyện thứ hai: Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: "Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát", bố hỏi: "Tại sao con chắc như thế?", con trai trả lời: "Vì không nghe tiếng mẹ la".

Chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình.

Câu chuyện thứ ba: Người ăn mày nói: "Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?", người qua đường trả lời: "Nhưng tôi chỉ có năm trăm", người ăn mày bảo: "Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé".

Nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng ông trời mắc nợ mình, cho mình không đủ, không tốt nên lòng tham đã che mất thái độ biết ơn.

Câu chuyện thứ tư: Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét!", "Sao em bỏ ít muối thế?, "Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi". Người vợ bưc bội: "Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!". Người chồng mỉm cười: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải".

Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Câu chuyện thứ năm: A nói với B: "Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm". B hỏi: "Thế anh có báo cảnh sát không?". A trả lời: "Không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone".

Chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy người khác sai.

Câu chuyện thứ sáu: Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai nhận xét:
-Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất thấp!
Người cha ôn tồn đáp lại:
-Người vừa phát biểu câu ấy là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu!

Con người thường có thái độ "ghen ăn tức ở", khi nói ra điều gì, nhận xét việc gì đều thể hiện trình độ và "đẳng cấp" của mình. Bởi vậy hãy thận trọng!

Câu chuyện thứ bảy: Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu "Kỳ hoa dị thảo" lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: "Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp". Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế".

Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.

Câu chuyện thứ tám: Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: "Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu đồng!".

Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to.

Câu chuyện thứ chín: Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn. Bức trang ấy lúc nãy người vợ đã xem qua. Bà bực bội nói: "Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?". Người chồng quay sang nhìn vợ: "Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh".

Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường.

Câu chuyện thứ mười: Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới:
-Em không nghe thầy gọi tên à?
Cậu học sinh đứng lên, lễ phép:
-Dạ, thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ!

Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng lại ít khi dạy các em tính khiêm tốn
-------------------------------------------------
Top of Form
Bottom of Form…...

Similar Documents

Premium Essay

Thumanagement

...Chapter 2: A Brief History of Management’s Roots Tran Minh Thu MA thutm@ftu.edu.vn Early Management • Management has been practiced for a long time. • Organized endeavors directed by people responsible for planning, organizing, leading and controlling have existed for thousands of years. Early management Adam Smith Scientific Management (1900s) General Administrative Theory (1910s) Management Theory Quantitative approach (1940s) Hawthorn Studies Behavioral science Theorists Human Relation Organizational Behaviour (1930-1950) Contemporary Views Historical background Industrial Revolution Classical Approaches • Scientific Management – Frederick W. Taylor (1856 1915) described scientific management as a method of scientifically finding the “one best way to do a job” - It emphasizes the scientific study of work methods to improve worker efficiency.’ Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. 1-6 • • • • Scientific methods Training employees Cooperative Task equally assign Scientific management • 4 rules within this method of managing. • Advantages and limitation of the theory Other Classic Approaches • General Administrative Theory – focused on what constituted good management – Max Weber (pictured) described the bureaucracy as an ideal rational form of organization. Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. 1-9 Henry Fayol......

Words: 553 - Pages: 3

Free Essay

Eleven Media Journal

...uGif;rSmupm;cJUwJU 2000 US Open NydKifyJGtxdupm;cJUNyD; tJ'Dtcsdefu olYtouf[m(61)ESpf&Sdae ygNyD/ 'DawmU'g&if;uvufcfAdkvfpJGwJU(42) ESpfqdkwJUt&G,fut&rf;BuD;aeNyDvdkhajym vdkhr&ygbl;/ cufwmuacwfawGurwl awmUwmygyJ/ t&ifwkef;uawmU a8guf oD;avmurSm touf(40)avmuftxd u tjrifUqHk;atmifjrifrIawGudk arQmfvifU cGifU &SdaeqJjzpfayr,fU tckaemufydkif;rSm awmU a8gufoD;avmuudk vli,fawGu vTrf;rdk;vmcJUygNyD/ *sDrDeufZfwdkh? tdkvmZm b,fvwNhkd y;D awmU rpfu,fvqif? 'g&if; f f uvufc?f a';Apfwrpf aemufq;kH wdu*g; Gf k f 0k'fwdkh? qm*sD,dk*gpD,mwdkhawmif vlBuD; wef;awGjzpfvmygNyD/ vli,fawGxJrSm vnf; ruftD½GdKif;wdkhvdk? rmwifudkifrm wdkhvdk upm;orm;awGuxGufay:vmcJU awmU a8gufoD;avmurSm oufBuD;u pm;orm;awGAvpzqwmutawmfav; kd f GJ hkd kd cufcJvmovdk? tawmfav; tHUtm;oifU vm&wJtcseumvwpfcukd a&muf&vm U df k dS cJUNyDvdkhvnf;qdkvdkh&ygw,f/ tckvnf;'D vkygy/ 'g&if;uvyfcAvpwm[m urÇmh d J f kd f GJ rD',mawGxufrmyg tawmfav;tUtm; D S H oifUp&m owif;wpf&yfjzpfaeygw,f/ aemufq;kH rpfu,fvqifAvpc&ifawmif f kd f GJ UJ 'Dtouft&G,fjyóemu bmrSa&;BuD; cGifus,fjzpfaerSmr[kwfygbl;/ 'g&if;u vufcvkd Ny;D cJw(3)ESptwGi;f zvm;wpf f U UJ f vHk;rSr&cJUwJUupm;orm;wpfOD;AdkvfpJGoGm; cJUawmU ajymp&mudkjzpfaewJUtaetxm; yJjzpfygw,f/ 'DNydKifyJGrSm 'g&if;uvufcfAdkvfpJGcJUwJU tajctaeav; ra&;cifx;l jcm;wJjU zpf&yf wcsKd uvnf; a&;jycsiygw,f/ yxrqH;k Y kd f ajymcsiwmu tar&duefa8guo;D orm; f f awGygyJ/ pGrf;aqmif&nfusqif;vmNyDvdkh a0zefcHae&wJU tar&duefa8gufoD;o rm;awG[m 'DNydKifyJGtygt0if aemufqHk; *&if;pvif;NydKifyJG(6)yJGrSm......

Words: 22913 - Pages: 92