Thutm

In: Social Issues

Submitted By thutm
Words 1109
Pages 5
10 CÂU CHUYỆN NÊN ĐỌC

Câu chuyện thứ nhất: Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy giáo Việt Nam phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo người nước ngoài nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới".

Câu chuyện thứ hai: Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: "Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát", bố hỏi: "Tại sao con chắc như thế?", con trai trả lời: "Vì không nghe tiếng mẹ la".

Chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình.

Câu chuyện thứ ba: Người ăn mày nói: "Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?", người qua đường trả lời: "Nhưng tôi chỉ có năm trăm", người ăn mày bảo: "Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé".

Nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng ông trời mắc nợ mình, cho mình không đủ, không tốt nên lòng tham đã che mất thái độ biết ơn.

Câu chuyện thứ tư: Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét!", "Sao em bỏ ít muối thế?, "Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi". Người vợ bưc bội: "Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!". Người chồng mỉm cười: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải".

Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Câu chuyện thứ năm: A nói với B: "Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm". B hỏi: "Thế anh có báo cảnh sát không?". A trả lời: "Không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn…...

Similar Documents

Thumanagement

...Chapter 2: A Brief History of Management’s Roots Tran Minh Thu MA thutm@ftu.edu.vn Early Management • Management has been practiced for a long time. • Organized endeavors directed by people responsible for planning, organizing, leading and controlling have existed for thousands of years. Early management Adam Smith Scientific Management (1900s) General Administrative Theory (1910s) Management Theory Quantitative approach (1940s) Hawthorn Studies Behavioral science Theorists Human Relation Organizational Behaviour (1930-1950) Contemporary Views Historical background Industrial Revolution Classical Approaches • Scientific Management – Frederick W. Taylor (1856 1915) described scientific management as a method of scientifically finding the “one best way to do a job” - It emphasizes the scientific study of work methods to improve worker efficiency.’ Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. 1-6 • • • • Scientific methods Training employees Cooperative Task equally assign Scientific management • 4 rules within this method of managing. • Advantages and limitation of the theory Other Classic Approaches • General Administrative Theory – focused on what constituted good management – Max Weber (pictured) described the bureaucracy as an ideal rational form of organization. Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. 1-9 Henry Fayol......

Words: 553 - Pages: 3

Eleven Media Journal

...uGif;rSmupm;cJUwJU 2000 US Open NydKifyJGtxdupm;cJUNyD; tJ'Dtcsdefu olYtouf[m(61)ESpf&Sdae ygNyD/ 'DawmU'g&if;uvufcfAdkvfpJGwJU(42) ESpfqdkwJUt&G,fut&rf;BuD;aeNyDvdkhajym vdkhr&ygbl;/ cufwmuacwfawGurwl awmUwmygyJ/ t&ifwkef;uawmU a8guf oD;avmurSm touf(40)avmuftxd u tjrifUqHk;atmifjrifrIawGudk arQmfvifU cGifU &SdaeqJjzpfayr,fU tckaemufydkif;rSm awmU a8gufoD;avmuudk vli,fawGu vTrf;rdk;vmcJUygNyD/ *sDrDeufZfwdkh? tdkvmZm b,fvwNhkd y;D awmU rpfu,fvqif? 'g&if; f f uvufc?f a';Apfwrpf aemufq;kH wdu*g; Gf k f 0k'fwdkh? qm*sD,dk*gpD,mwdkhawmif vlBuD; wef;awGjzpfvmygNyD/ vli,fawGxJrSm vnf; ruftD½GdKif;wdkhvdk? rmwifudkifrm wdkhvdk upm;orm;awGuxGufay:vmcJU awmU a8gufoD;avmurSm oufBuD;u pm;orm;awGAvpzqwmutawmfav; kd f GJ hkd kd cufcJvmovdk? tawmfav; tHUtm;oifU vm&wJtcseumvwpfcukd a&muf&vm U df k dS cJUNyDvdkhvnf;qdkvdkh&ygw,f/ tckvnf;'D vkygy/ 'g&if;uvyfcAvpwm[m urÇmh d J f kd f GJ rD',mawGxufrmyg tawmfav;tUtm; D S H oifUp&m owif;wpf&yfjzpfaeygw,f/ aemufq;kH rpfu,fvqifAvpc&ifawmif f kd f GJ UJ 'Dtouft&G,fjyóemu bmrSa&;BuD; cGifus,fjzpfaerSmr[kwfygbl;/ 'g&if;u vufcvkd Ny;D cJw(3)ESptwGi;f zvm;wpf f U UJ f vHk;rSr&cJUwJUupm;orm;wpfOD;AdkvfpJGoGm; cJUawmU ajymp&mudkjzpfaewJUtaetxm; yJjzpfygw,f/ 'DNydKifyJGrSm 'g&if;uvufcfAdkvfpJGcJUwJU tajctaeav; ra&;cifx;l jcm;wJjU zpf&yf wcsKd uvnf; a&;jycsiygw,f/ yxrqH;k Y kd f ajymcsiwmu tar&duefa8guo;D orm; f f awGygyJ/ pGrf;aqmif&nfusqif;vmNyDvdkh a0zefcHae&wJU tar&duefa8gufoD;o rm;awG[m 'DNydKifyJGtygt0if aemufqHk; *&if;pvif;NydKifyJG(6)yJGrSm......

Words: 22913 - Pages: 92