Phillipdkurva

In: Business and Management

Submitted By copingstone
Words 677
Pages 3
Phillipskurvan

Kort sikt * Negativt samband mellan arbetslöshet och inflation. Detta kan konstateras genom att följa u ett par år efter en ökning eller minskning i inflationen. * Förväntningsutvidgad * Samband med AS-AD-modellen (KPK= kortsiktig Phillipskurva)
Medelfristig sikt * inget samband mellan arbetslöshet och inflation * jämviktsarbetslöshet råder (MPK= medelfristig Phillipskurva)
MPK-kurvan

Förklaring kort och medelfristig sikt: Oväntat hög inflation sänker reallönerna: om inflationen>förväntad inflationreallön<förväntad reallön. En oväntat hög inflation sänker alltså reallönernabilligare att anställa folkproduktion stiger, u sjunker. Efter ett tag anpassar arbetsmarknaden inflationsförväntningarreallöner och u återgår till ursprunglig nivå.

Neutral inflation: alla nominella variabler växer i samma takt, förutsedd. Skift i AD(P) och SAS är lika stora. Reala variabler är oförändrade. (real BNP=nominell BNP/BNP-deflator) kvot oförändrad då nominell BNP och deflator växer i samma takt. (reallön=nominell lön/KPI) kvot oförändrad då nominell lön och KPI växer i sammma takt. (real penningmängd=nominell penningmängd/P) (Real växelkurs=P utländska varor/P svenska varor). Oförändrade under neutral inflation.

Allmänheten förväntar sig högre inflationskift uppåt i KPK. MPK påverkas ej. Förväntningar skiftar den kortsiktiga kurvan. Om jvt-arbetslöshet ändras så skiftar MPK. Löneökningar bestäms utifrån den förväntade inflationen. Jämvikt då löneökningarna är lika stor som faktisk inflation (alltså när förväntad inflation=faktisk inflation).
Om centralbanken ökar M kommer troligtvis inflationen att stiga inom några år. Kvantitetsteorin säger att- en viss % ökning av M lika stor % ökning av prisnivån (om inte BNP eller omloppshastigheten ändras). En stor ökning av M leder därför till att inflationsförväntningarna stiger. KPK…...

Similar Documents