Parks

In: Social Issues

Submitted By nik7
Words 1835
Pages 8
Α’) Εισαγωγικά
Η δημοτική ποίηση είναι ένας όρος στενά συνδεδεμένος με το δημοτικό τραγούδι. Είναι η ποίηση της οποίας δεν γνωρίζουμε το όνομα του δημιουργού της, αφού τα έργα της πέρασαν μέσα από τους αιώνες από στόμα σε στόμα, εκφράζοντας τον λαό. Μπορεί να θεωρηθεί πηγή της νέας ελληνικής λογοτεχνίας και εντάσσεται περίπου στη χρονολογική περίοδο της τουρκοκρατίας (1453-1821). Το δημοτικό τραγούδι ως λογοτεχνικό είδος αντλεί το υλικό του από την προφορική λογοτεχνική παράδοση, αυτήν που αναπτύσσεται από την ανάγκη που έχει κάθε άτομο και γενικότερα κάθε λαός να εκφράσει τα συναισθηματικά του και ψυχικά φορτία, τα ιδανικά του, τους πόνους και τις χαρές του, ακόμα τις εντυπώσεις και τις σκέψεις του μέσα στην ευκολομνημόνευτη ποίηση.
Β’) Βασικά χαρακτηριστικά
 Η ανωνυμία του δημιουργού.
 Η απροσδιοριστία του ακριβούς τόπου προέλευσης. Μπορεί να είναι γνωστός ο τόπος αναφοράς, όχι όμως ο ακριβής τόπος σύνθεσης.
 Η απροσδιοριστία του ακριβούς χρόνου σύνθεσης. Μπορεί να είναι γνωστός ο χρόνος αναφοράς όχι όμως ο ακριβής χρόνος σύνθεσης.
 Η λαϊκή έκφραση ακολουθώντας τοπικά ιδιώματα. Το δημοτικό τραγούδι αποδίδεται με το χρονικά τοπικό γλωσσικό ιδίωμα.
 Ο λαϊκός ψυχισμός, όπως αυτός εκδηλώνεται στη ζωή.
 Οι παρατηρούμενες παραλλαγές. Όσες περισσότερες παραλλαγές παρατηρούνται τόσο περισσότερο φέρεται καταξιωμένο.
 Η απόδοση σε τραγούδι και όχι ποίημα. Το δημοτικό τραγούδι δεν απαγγέλλεται.
 Το ζωντανό ύφος και η ρεαλιστική περιγραφή.
 Το χαρακτηριστικό μέτρο. Ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος με την τομή (παύση) στην όγδοη συλλαβή.
 Η ομοιοκαταληξία σπανίζει, κάποιες φορές είναι συμπτωματική και είναι απαραίτητη μόνο στα λιανοτράγουδα.
Γ’) Είδη
Το δημοτικό τραγούδι ανάλογα με το θέμα του διακρίνεται στα ακόλουθα βασικά είδη: Ακριτικό, Κλέφτικο, Ιστορικό, Θρησκευτικό, Παραλογή, Νανούρισμα, Ταχτάρισμα, Ερωτικό, Γαμήλιο, Ξενιτιάς, Γιορταστικό, Μοιρολόγι,…...

Similar Documents

Theme Park

...Theme parks are location for the enjoyment of large number of people. Theme parks are places with attractions made up of rides and shows. Hong Kong Disney land, Genting Highlands Park and Sunway Lagoon Theme parks are famous theme parks in Asia. Hong Kong Disney land is located in Penny’s Bay, Lantau Island. It was opened on 12 September 2005. This theme park can be said like the Walt Disney world becomes a reality. There are five theme areas such as Main Street, Adventure Land, Fantasy Land, Tomorrow Land and Toy Story Land. Tourists may have a wonderful day as there are day time parade and night time firework show in the theme park. Needless to say, children definitely love this place and the teenagers and adults can recall their childhood’s memories here. Genting Highlands Theme Park is a hill theme park which located in Kuala Lumpur, Malaysia. The whether there is cold but comfortable due to the landscape. The theme park id divided into indoor and outdoor zones. There are numerous attractions in the theme park. There are flying coaster, sky venture, haunted house and so forth. The most popular place in Genting Highlands Theme Park is the Snow World. Tourists can experience winter wonderland there. By the way, Genting Skyway is the longest in Asia. Tourists can take a look on the view of tropical rain forest during the ride in the cable car. Sunway Lagoon Theme Park is located in Petaling Jaya. It includes a total of five different zones – the water park, Scream......

Words: 369 - Pages: 2

Parks

...For many people who live in cities, parks are an important part of the landscape. They provide a place for people to relax and play sports, as well as a refuge from the often harsh environment of a city. What people often overlook is that parks also provide considerable environmental benefits. One benefit of parks is that plants absorb carbon dioxide—a key pollutant—and emit oxygen, which humans need to breathe. According to one study, an acre of trees can absorb the same amount of carbon dioxide that a typical car emits in 11,000 miles of driving. Parks also make cities cooler. Scientists have long noted what is called the Urban Heat Island Effect: building materials such as metal, concrete, and asphalt absorb much more of the sun’s heat and release it much more quickly than organic surfaces like trees and grass. Because city landscapes contain so much of these building materials, cities are usually warmer than surrounding rural areas. Parks and other green spaces help to mitigate the Urban Heat Island Effect. Unfortunately, many cities cannot easily create more parks because most land is already being used for buildings, roads, parking lots, and other essential parts of the urban environment. However, cities could benefit from many of the positive effects of parks by encouraging citizens to create another type of green space: rooftop gardens. While most people would not think of starting a garden on their roof, human beings have been planting gardens on rooftops for......

Words: 420 - Pages: 2

Disneysea Park

...questions, and leading a class discussion for the case based on the questions. Please do not change groups during the semester. Peer Evaluations: To prevent free-riding, I will ask that each group member fill out a confidential peer evaluation report by the end of the course. You should use the form to outline each team member’s contribution (excluding your own). Failure to submit an evaluation will result in a penalty of your overall grade. Case #1: Financial Institutions/Intermediaries; Corporate Governance “The Role of Capital Market Intermediaries in the Dot-Com Crash of 2000” Case #2: Valuation “Mercury Athletic Footwear: Valuing the Opportunity” Case #3: Capital Budgeting “Tokyo Disneyland and the DisneySea Park: Corporate Governance and Differences in Capital Budgeting Concepts and Methods Between American and Japanese Companies” Case #4: Cost of Capital “Lex Service PLC - Cost of Capital” Case #5: Dividend Policy “Dividend Policy at FPL Group, Inc. (A)”...

Words: 262 - Pages: 2

Theme Parks

...Theme Park Investigation for TRC, Inc. Prepared by Jeorge Vega Director of Vega Consulting Group Report Distributed May 7, 2010 Prepared for TRC, Inc. INTRODUCTION This report examines the current state of the theme park industry and how TRC, Inc. can expand into the state of Florida. Florida already has theme parks that range from Disney World to Busch Gardens, zoos and aquariums. Vega Consulting group will analyze and investigate future possibilities for TRC, Inc. Theme parks and amusement parks are places people to go to have fun, relax and enjoy themselves. An amusement park is more elaborate than a simple city park or playground, usually providing attractions meant to cater to children, teenagers, and adults. A theme park is differentiated from an amusement park by its various sections devoted to telling a particular story. In this report, Vega Consulting Group will look at what makes a theme park successful, the demographics of the local audience of where the park will be located and built. This report will also look the competition and will analyze their strong and weak points and we will look at the developing trends in theme parks as far as what the theme parks of the future will be and what it will offer to the public. History of Theme Parks Theme parks date as far back as 1133 and began in England. Back then, they were known as periodic fairs and are to be known as the parent for the modern theme park. Beginning in the Elizabethan period...

Words: 1883 - Pages: 8

Fenway Park

...“Fenway Park” It is the bottom of the eighth inning and the Red Sox are down five runs to one run. David Ortiz steps to the plate and with one swing hits a grand-slam. Fenway Park erupted with cheer. As I looked around at the crowd celebrating, I began to admire Fenway Park. It was chockfull of banners and memorabilia. Fenway Park appeared simple in architectural design, but little did I know how much history existed here. In today's society some of the best things are ones that change little and remain basically the same as they have for decades. Fenway Park is an example of this as the Boston Red Sox have remained committed to staying at this classic ballpark that they have called home since 1912. It is the oldest major league ballpark in use and still retains the same feel and characteristics as it did when it opened on April 20th 1912. Newspaper coverage of the opening was overshadowed by continuing coverage of the Titanic sinking a few days earlier (National Geographic 2010). On March 7, 2012, the park was added to the National Register of Historic Places. The park is considered to be one of the most well-known sports venues in the world. (BCC 2010). The park's address was originally 24 Jersey Street. In 1977, the section of Jersey Street nearest the park was renamed Yawkey Way in honor of longtime Red Sox owner Tom Yawkey. The park's address is now 4 Yawkey Way. The Red Sox moved to Fenway Park from the old Huntington Avenue Baseball Grounds. In 1911,......

Words: 1510 - Pages: 7

Rosa Parks

...Rosa Parks and segregation In the sixties there was a lot of segregation in America. A lot of people fought against that, one of them was Rosa Parks. In America the black and whites, there was bus seats for blacks and bus seats for white, they were separated in everything, schools, water fountains for blacks and whites and so on. Rosa Parks became famous for refusing to obey bus driver James Blake’s order that she give up her seat to make room for a white passenger. This action off civil disobedience started Montgomery bus boycott, whitch is one of the largest movements against racial segregation. Another time she was told to go out of the bus to enter the backdoor, because blacks couldn’t enter the front doors in the busses. The time when she didn’t wanted to give up her seat she was arrested. The bus was split in two, the back seats was for blacks, but if a white guy was standing the black had to give up his seat. Rosa was not young at the time, so when the bus driver said that she had to give up her seat she refused and the bus driver called the police and she got arrested the 1st 1955. Rosa Parks once said about the segregation and the arrest. “I did not want to be mistreated, I did not want to be deprived of a seat that I had paid for. It was just time… there was opportunity for me to take a stand to express the way I felt about being treated in that manner. I had not planned to get arrested. I had plenty to do without having to end up in jail. But when I had...

Words: 334 - Pages: 2

Sunday in the Park

...Sunday in the Park – analysis ”Sunday in the Park” is a short story revolving around an incident in a park, where two men almost get in a fight. One of the men is called Morton, and he is described as being very pale with glasses and a very pinched, lean face. He is the father of a three-year-old boy, so we can assume that he is comparatively young, although his behaviour seems more likely to belong to an older man. He is a professor at a university in the city, and the narrator in the story, who he is married to, seems to see a connection between his paleness and his job (p. 97 l. 11-12). According to her, he is extremely cooped up in the very factory-like, grey university. He seems to like The Times Magazine, which we can quickly associate with him being a professor. If we read a little between the lines, and observe the way he talks, some of his personal characteristics is that he is unobtrusive, reserved and much more verbal than physical. One sentence in the story almost sums up his entire personality; “He put his Times down carefully on his lap and turned his fine, lean face toward the man, smiling the shy, apologetic smile he might have offered a student in pointing out an error in his thinking. When he spoke to the man, it was with his usual reasonableness” (p. 98 l. 13-17). All of these words describe a person very opposite of the other man in the story, namely “the big man”. He has no name, and we only have the description of him given by the mother, so it can...

Words: 899 - Pages: 4

Rosa Park

...was Rosa Parks. Rosa Parks stood up for African Americans at a time when people were afraid to fight for their own basic rights. Through her actions, Rosa Parks changed the segregation rules between black and white people. People were not brave to fight for their rights, but Rosa Parks became one of the first African American ladies who fight for the black community and their equal rights to end segregation. Rosa Parks was born on February 4, 1913, in Tuskegee, Alabama. Her full name is Rosa Louic McCauley. Her parents were Leona and James McCauley. She had a brother named Sylvester. Her father left to find work when she was 2 years old and she didn't see him again for many years. Park's mother took her two children to live with her parents on a small farm in Pine Level, Alabama. Rosa Park's grandparents were slaves. Rosa parks hobby was she liked to sew (Rosa Parks Civil Right Pioner 6). During her early life, Rosa Parks started school when she was 6 years old. In 1919, white children and African American children went to different schools. White children rode the buses, but African American children had to walk. The white children who rode the bus would throw trash at African American children who had to walk. In 1924, Rosa Parks attended class at the Montgomery Industrial School. Years later, Rosa Parks left school to take care for her grandmother, so she didn't complete her education. In December 1932, Rosa Parks married Raymond Parks, who......

Words: 972 - Pages: 4

Memorial Park

...Blue Heaven Memorial Park and Resort Business Plan The Blue Heaven Memorial Park and Resort business plan presented on the following pages is based on research for a Blue Heaven Memorial Park and Resort business in Inawayan, Sta. Cruz, Davao del Sur. It was developed by self-made marketing specialist, Bernardo F. Basmayor, Proprietor of Bottomline Interactive Multimedia Speech Laboratory and Educational Technology. Blue Heaven Memorial Park and Resort Scenario Blue Heaven Memorial Park and Resort is located at Inawayan, Sta. Cruz, Davao del Sur. The currently non-operational organic fertilizer facility, containing an area of 23,240 sq. m., is available for sale at Php250.00 per sq. m.. Blue Heaven Memorial Park and Resort is seeking a Php7,793,000.00 loan to completely purchase the land located at Inawayan, Sta. Cruz, Davao del Sur and to develop the site into a memorial park, coupled with a well landscaped resort facility. The business can have a minimum total sales revenue of Php84,000,000.00 for the total 5,600 lots available for sale at a minimum of Php15,000.00 per lot, aside from the income generated from the sales of mausoleum, maintenance service fees and the resort fees. Prevailing price of memorial lots is Php20,000.00 to 79,000.00 per lot (from actual interviews and from internet sources). The purchase of this 23,240 sq. m. area is a good purchase because this is cheap and the area is very strategically located near the Inawayan cemetery; located in an...

Words: 9033 - Pages: 37

Gordon Parks

...GORDON PARKS November 30, 1912 – March 7, 2006 Gordon Parks was a man with many talents that lead him to be one of the great leaders of his time. Parks was a composer, writer, director and photographer. Gordon Parks grew up in Fort Scott, Kansas on a farm where his father Jackson, was a vegetable farmer. In Kansas parks was right in the middle of segregation. He went to schools where he was not allowed to participate in any activities in school due to the color of his skin. Teachers back then discouraged blacks from seeking any form of higher education. This was a major factor for Parks determination. Parks was known for many things but maybe one of his most significant accomplishments is being the first Black filmmaker to direct a studio picture in Hollywood. His first film, The Lending Tree, which was based on his life in Kansas, was a success. When he was first approached about doing the movie the producers asked if he could change the characters to whites. Parks refused and shot the film like he wanted. His biggest and most known film was his second, Shaft. This iconic movie broke color barriers. Parks filmed several other movies before leaving Hollywood and focusing on movies made for television. Before making the jump to Hollywood Parks worked for Life Magazine. The largest publication of the time. He was brought on as freelance reporter. His access to the inner city of Harlem made him a great assest for the magazine. Parks was able to show......

Words: 323 - Pages: 2

Overtation Park

...thought of a recharged enthusiasm for creating Overton Park, with the extra reproductions of the national interstate thruways. Overton Park is depicted as a recognized 342-acre section of land which was turned into a group park, it was utilized for multi-reason diversions. Inferable from its adaptable plan, Overton Park soon turned into the social focal point of Memphis. Among its numerous attractions, the recreation center contained the "Memphis Zoo, the Memphis Museum of Arts, a (9) nine-opening fairway, a structure, and two little lakes." (Cooper, 2007, Pg 240) The subjects of Memphis developed common worries about the pulverization of the regular excellence of general society park incited by Congress. Has the administrator acted within his/her proper range of authority? Yes, even though the Court claimed the case to its sum. Overton Park was the milestone for the Supreme Court case. Congress plainly did not expect to bring about the interruption of the group; in this way this case was built up by the structure of a legal survey for regulatory activities. Even though the sectary replied that the case should have been dismissed because those that were bringing the action did not have to stand. (Cooper, 2007, Pg 241) "The death of the Department of Transportation Act of 1966 and the Federal Aid Highway Act of 1968 taught the recently made Secretary of Transportation not to affirm the utilization of area from openly claimed parks unless (1) there is no achievable or......

Words: 1016 - Pages: 5

Theme Park

...Introduction Theme park industry in Malaysia is growing nowadays, other than that companies also are trying to turn Malaysia into an amusement and theme park destination. Recently there are also several new theme parks establishing in Malaysia for example, Leisure Park@ i-City and Legoland, there are also few new theme parks are expected to open in two to three year time. Other than that it is also said by the general manager of long time theme park operator Sunway Lagoon Sdn Bhd, that more competitor doesn’t means that they will meet a higher competition rate, more theme parks around will make an increase in tourist arrival. The objective of studying the market of theme parks in Malaysia is to determine the type of market structure currently in this market. Following on, by determine the type of market structure we are able to illustrate the characteristics of this industry, relevant explanation and concept through economic. Market structure is best defined as the organizational and other characteristics of a market that can best describe as goods and services market. Market structure can be divided into four types which are monopolistic, monopoly, oligopoly and perfect competition market structure. The most important features of market structure include the number of firms, market shares of the firms, nature of costs, the degree to which the industry is vertically integrate, the structure of buyers in the industry and others. (Riley, 2015) 2.0 Body Theme park industry......

Words: 770 - Pages: 4

Paintball Park

...This will also roll up into our customer satisfaction study that we have been conducting at neighboring fields around Pennsylvania and New Jersey. The largest part of this sport is driven from customer satisfaction and interaction. People/players are what drive the sport. Since the sport is not as popular or commercialized as other organizations, player feedback is vital. If the consumers have a bad experience, it can become known very quickly within the “paintball community”, which a field may have a hard time or never fully recovered. Lastly, the largest and most exciting part of this acquisition is the future expansion projects. Our client is planning an analysis using the prior year’s financials to help aid the transition the park from a seasonal, to year-round operation with the addition of an indoor paintball structure. This will give their local players one of the only indoor paintball fields within the north eastern part of the state. History of the Sport: Bob Jones, who was a sporting goods retailer, wrote an article about the game in an edition of sports illustrated about his time with a group of friends in 1981. They called the game “Survival” in which they used guns manufactured for farmers to mark cattle with gelatin capsules and fired by CO2 cylinders. The game was very crude compared to today’s standards. Soon after the article, they started selling beginner kits to the public to try and spread the game. Bob opened the first......

Words: 1773 - Pages: 8

South Park

...South Park The Beginning The first time the four main characters of South Park, four boys named Stan, Kyle, Kenny and Cartman, appeared in a video clip, was when Trey Parker and Matt Stone made “The Spirit of Christmas: Jesus vs. Frosty” (1992). In this short video clip, the boys already looked a lot like the characters they would create to make South Park, the one difference being that Cartman was called Kenny at that time and Kenny had no name. When Brian Graden, Fox network executive, saw this clip, he commissioned Parker and Stone to make a second one as an animated Christmas Card. This time it was called “The Spirit of Christmas: Jesus vs. Santa Claus” (1995) in which Jesus and Santa Claus fight over the meaning of Christmas. This animated short was widespread throughout Hollywood and the internet and became such a success that the duo was offered the possibility of developing it into a series. Given that Fox did not want to distribute it because of the presence of Mr. Hankey, a talking piece of feces, Comedy Central picked up the offer. The very first episode called “Cartman gets an anal probe” was aired on August 13, 1997. Ownership and Market Today, the show is still aired on Comedy Central. This channel however, has gone through a number of ownerships since South Park’s first episode made it to the screen. When the channel was first created, it was owned by Time Warner, the same company that owns HBO, a well known premium cable television network, and called The......

Words: 3264 - Pages: 14

Rosa Parks

...Head: ROSA PARKS Rosa Parks Kaplan University CM107-12: Effective Writing I for Arts & Sciences Majors Instructor: Nick Pincumbe October 11, 2011 Courage is summoned up from deep within our inner being. It is morals, beliefs and strength. It can involve fear, danger and uncertainty. It is doing what’s right, at all cost, even when no one is looking. Courage is displayed through both adversity and triumph. It prevails through life’s journey when you face challenge and conflict with strength and tenacity. It is stronger than fear and outlives timidity. It picks you up and gives you the strength to persevere as did Rosa Louise Parks, an African-American civil rights activist, who became known as "the first lady of civil rights" and a national icon of civil rights and African-American pride. On December 1, 1955, in Montgomery, Alabama, a city with laws that strictly segregated blacks and whites, Parks refused to follow a command given by the bus driver, James Blake, who ordered her to give up her seat to make room for a white passenger. The bus driver called police, and Rosa Parks was arrested and fined. Although Parks' action was not the first of its kind to impact the civil rights issue, her civil disobedience had the effect of sparking the Montgomery Bus Boycott, led by Reverend Martin Luther King, Jr., which caused a national sensation. The boycott was successful and led to desegregation in Montgomery and elsewhere in the United States. Parks'......

Words: 489 - Pages: 2