Free Essay

Marketin Mix Bla

In: Business and Management

Submitted By piitr
Words 278
Pages 2
Analýza výrobku – hlavní dimenze
Analýza výrobku – hlavní dimenze
-

-

invence (vynalézavost, nápad), přinášející inovace provedení, jeho vztah k současným nárokům technickým, estetickým, ... segmentační adresnost (předurčenost pro určitou sociální vrstvu) spotřební sdělitelnost (výpověď o způsobu spotřeby, náročnost spotřeby, ...) diferenciační schopnost (odlišení od ostatních výrobků) asociace (spotřební či životní souvislosti, se kterými je výrobek spojován) obchodní název (přijatelnost, zapamatovatelnost, ...) image značky obal + jeho specifické vlastnosti informační hodnota sdělení na výrobku soulad jednotlivých prvků provedení výrobku a obalu cena a její přiměřenost výrobku

Podstata výrobkového testu
Podstata výrobkového testu
Výběr náhodných osob = budoucích potenciálních spotřebitelů počet: 30 - 60 osob
Výrobek lze testovat v celkové šíři nabídky i s konkurenčními výrobky = Externí test v neutrálním prostředí (např. byt, kuchyň, ...) s výrobky referenčními (srovnatelnými v dané třídě či druhu) bez doprovodného prostředí samostatně jako celek bez doprovodného prostředí samostatně jako prvky celku

metodou eliminace jednotlivých vlastností
TEST NA SLEPO

Tvorba obchodního sortimentu
Tvorba obchodního sortimentu

Testování výrobků
Vyhledávání námětů:

informace o trhu (brainstorming)

konkurence, kapacita vlastní výroby

mezinárodní srovnání

Spotřebitelský test výběr potenciálních zákazníků (30 lidí/ výrobek) ti, co výrobek nakupují ti, co výrobek spotřebovávají obal ..................…………....  ........……...…… ochutnávka trvanlivost.....………….......  .........…....……. zkušenost

Formy testování ve spotřebitelských testech je nutné vědět: o kvalitativních aspektech výrobku o homogenitě, heterogenitě výrobku o reprezentativnosti a pravděpodobnosti uváděných vlastností

Externí forma testování
= hodnocení výrobku s podobným výrobkem, který je známý potenciálnímu zákazníkovi

Interní forma testování
= hodnocení výrobků, pro srovnání do testu zařazen námi vybraný výrobek Hodnocení výrobků
Schéma hodnocení výrobků

TO1
B

TO2
A

výrok

A

E výrok HODNOCENÍ odborníků na základě jednotlivých výroků

Hodnocení dvou výrobků
Hodnocení dvou výrobků
1.
2.
3.
4.

Technika ELIMINACE ASPEKTŮ
Technika SUBSTITUCE
TRŽNÍ TEST – průzkumový prodej
STORE test

ÚROVNĚ TESTOVÁNÍ výrobní spotřebitelská obchodní, skladování…...

Similar Documents

Premium Essay

Market Mix

...Marketing mix. The Marketing mix consists of the four P’s, which are Product, Price, Place and Promotion. Use of the Marketing Mix will aid market managers in getting the right product at the right price, in the right place, during the right time. Consumers see products as complex bundles of benefits that satisfy their needs. When developing products, marketers first must identify the core customer value that consumers seek from the product (Armstrong & Kotler, pp. 210, 2011). Product Mix Product mix is a set of products or services a business provides for its customers. The product mix can be similar in substance or totally different. For example, Proctor & Gamble has a wide selection product mix. They sell items that are similar such as dish washing detergent and dishing washing liquid. Proctor & Gamble also sell products that are vastly different such as Pepto Bismol and women’s facial make up. Different product mixes make up the product lines. Proctor & gamble have many product lines ranging from Household goods to personal care products. The first P representing the Product has to be marketed to the right people. A Market manager must know and understand his product. Studying the product allows the market manager to target a specific group of potential customers. Studying the product also allows a market manager to recognize new uses of the product for new markets. Price Mix PRICE MIX is the value of the product determined by the producers. Price......

Words: 1208 - Pages: 5

Premium Essay

Marketin Principles

...Marketing Principles By Marc Libertine Bringas CONTENTS (1) Gaining a competitive advantage P3 (2) The product life cycle P4 (3) Distribution options to increase convenience for customers P5 (4) How you can set your prices in line with different market conditions P5 (5) Promotional activities for ‘Beauty not expensive’ P6 (6) Additional elements of the extended marketing mix P7 (7) The difference between consumer markets and organisational markets P8 (8) What is service? P8 (9) Cultural differences P8 References P10 Report for Mrs. Rice (1) Gaining a competitive advantage A competitive advantage is an advantage over other competitors in the market by being the business who offers greater value for its customers. For example, a business could gain a competitive advantage simply by offering lower prices, or creating better quality products compared to their competitors. Before anything you must first identify who your target market is, and who you’re competitors are. You must understand fully the services that you are providing and you must know who your service is aimed at and who is likely to use this service. Once you have identified who your target market is, you can find out which competitors are out there, that are providing a similar service and have the same or similar target market. You must do sufficient market research by looking up the profiles of your business competitors. Now......

Words: 2133 - Pages: 9

Premium Essay

Marketin Gmanagement

...C's of marketing - company, collaborators, customers, competitors, and climate Market Segmentation Target Market Selection Market Analysis – involving market sizing, drivers, restraints, trends, distribution channel, etc. 4P’s of Marketing Brand Equity Pricing Strategy Product life cycle Business Marketing Customer Lifetime Value Customer Relationship Management Marketing Orientation Integrated marketing communication Our highly qualified, professional and skilled team members can provide you help with complex marketing case study, report writing, essay writing, research paper, term paper, dissertation involving multiple disciplines and concepts, research proposal writing, presentation in areas like brand equity, marketing mix, etc. The HWA team has highly qualified tutors with many years of industry experience. The team has helped a number of students pursuing education through regular and online universities, institutes or online MBA, MA, or BA Programs. What is Marketing Management? Marketing is a social and managerial process by which individuals and organizations obtain what they need and want through creating and exchanging value with others. Marketing is a business function which deals with customers. Every organization’s marketing division focuses on creating new markets while maintaining the old customer’s satisfaction. The process of marketing is divided into five steps. With these five steps companies strive to grasp what customers......

Words: 521 - Pages: 3

Premium Essay

Bla Bla Bla

...Marketing Mix – Place Place stands for distribution channels. The Hooters restaurant chain currently operates in 28 countries, over 430 locations. One of them is Japan, Tokyo The Hooters system is currently comprised of over 430 locations in 28 countries The fourth P in the marketing mix is the place where your product or service is actually sold. Develop the habit of reviewing and reflecting upon the exact location where the customer meets the salesperson. Sometimes a change in place can lead to a rapid increase in sales. You can sell your product in many different places. Some companies use direct selling, sending their salespeople out to personally meet and talk with the prospect. Some sell by telemarketing. Some sell through catalogs or mail order. Some sell at trade shows or in retail establishments. Some sell in joint ventures with other similar products or services. Some companies use manufacturers' representatives or distributors. Many companies use a combination of one or more of these methods. In each case, the entrepreneur must make the right choice about the very best location or place for the customer to receive essential buying information on the product or service needed to make a buying decision. What is yours? In what way should you change it? Where else could you offer your products or services? Read more: http://www.entrepreneur.com/article/70824#ixzz2ll1yuro8......

Words: 282 - Pages: 2

Premium Essay

Marketin Management

...nature to strategy. One at the top, as a broad guide to preferred action, and one below helping to implement objectives. Use ‘strategy’ as a keyword search on the internet and see what you find.   In marketing, we often use the ‘four P’s’ to designate the areas of control a marketing manager has at his/her command. The ‘four P’s’ as you probably already know are: Product, Price, Promotion, and Place. The ‘four P’s’ represents a convenient way to summarize the main factors involved in any ‘marketing strategy.’ However, seen in a contemporary sense, the four P’s may mistakenly be limited to downstream marketing activities only and as Chapter One indicates, there are also upstream marketing activities that are related to the marketing mix. If this does not make sense to you, please go back and review the terms used in Chapter One.   The Marketing Management Cycle   The planning cycle is composed of four basic steps. First, Planning is the process of examining and understanding the surroundings within which the organization functions. For example, “environmental scanning” is the process of studying and making sense of all the things that might impact the firm’s operation that are external to the firm. This would include studying and gaining an understanding of such things as: competition, legislation and regulation, social and cultural trends, and technology. Both present and developing trends in each of these areas must be identified and monitored. The planning......

Words: 3899 - Pages: 16

Premium Essay

Marketin Plan for the Restaurant

...MARKETING PLAN SAIGON EATS RESTAURANT Table of Contents 1. Executive Summary 3 2. Situation Analysis 4 2.1 Market Summary 4 2.2 SWOT Analysis 4 2.2.1 Strengths 4 2.2.2 Weaknesses 5 2.2.3 Opportunities 5 2.2.4 Threats 5 2.3 Competition 5 2.4 Product Offering 5 2.5 Keys to Success 6 2.6 Critical Issues 6 3. Marketing Strategy 6 3.1 Mission 7 3.2 Marketing Objectives 7 3.3 Financial Objectives 7 3.4 Target Markets 8 3.5 Positioning 8 3.6 Strategies 8 3.7 Marketing Mix 8 3.8 Marketing Research 9 3.9 Marketing Communications 9 4. Financials 9 4.1 Break-Even Analysis 9 4.2 Sales Forecast 10 4.3 Expense Forecast 11 5. Controls 11 5.1 Implementation 11 5.2 Marketing Organization 12 5.3 Contingecy Planning 12 6. Appendix A………………………………………………………………………...13 1.0 Executive Summary Saigon Eats is an existing restaurant specializing in Vietnamese cuisine. The first location of Saigon Eats is in San Jose, California. This is marketing plan for Saigon Eats as the first Vietnamese restaurant located on the campus of UC Berkley in California. Our restaurant offers a large assortment of healthy tasty and not expensive food such as appetizers, hot dishes and deserts. SWOT analysis is a key factor of the strategic......

Words: 4210 - Pages: 17

Premium Essay

Bla Bla

...He realized that he can light up his workshop by hanging plastic bottles on the roof filled with water. With the rising costs of commodities, including electricity, I’m sure all of us are finding ways and means to reduce our expenses. Here is an innovation that will not only save you costs but will also help save the environment. The solar bottle bulb provides an alternative to all the expensive and electric means of lighting up homes. It makes use of materials found in your home and it’s something you can do by yourself. You only need the following: 1. Recycled plastic bottle; 2. One liter of water; and 3. Bleach or chlorine and salt. When you have all of these ingredients, you simply need to do the following: 1. Mix the water and the bleach or chlorine and salt in the plastic bottle; 2. Create a hole in your metal roof where the bottle will fit; 3. Insert the plastic bottle in the hole and seal it off. Ideally, the upper half of the bottle should be exposed to sunlight while the lower half should be inside your home. The bulb will refract the rays of the sun and create light of approximately 55 watts. The bleach will keep the water clear, clean and free from germs. You can prepare and install the bulb in an hour and one bulb can last for up to five years. Students of the Massachusetts Institute of Technology are said to be the inventors of this innovative product. However, some claims also trace the invention to a......

Words: 939 - Pages: 4

Premium Essay

Marketin Mix

...Referencing What is referencing? Referencing is acknowledging all of the material (books, articles, electronic resources – collectively known as your sources) that you have used in writing your assignment. Because this is other people’s work / ideas, you need to acknowledge their influence and ideas within your work. “Why bother?” or Reasons for referencing Referencing is an academic requirement. It is unethical (and can be illegal) to pass off the intellectual property of others as your own. This is called plagiarism. Plagiarism is regarded as a very serious offence (see your programme’s Student Handbook). Learning to reference correctly is your best protection against charges of plagiarism. HINT: Whenever you read, take notes, or photocopy any material that you might use in an assignment, immediately copy the full reference information onto your copy. If you can’t reference it – you can’t use it ! What is APA? There are multiple “styles” of referencing. The major ones are the Chicago, Harvard and APA styles. Each is slightly different from the other. The AUT faculty of Health uses the American Psychological Association (APA) system of referencing. The current edition of the APA style is the 5th edition. Below are the basic elements of the APA style of referencing. These are intended as guidelines only. You may find these guidelines do not cover your specific needs. For further information you can consult the APA style manual held in the library. The Call No.......

Words: 4308 - Pages: 18

Premium Essay

Marketin Principle

...customers best (what is our value proposition)? A company’s value proposition is the set of benefits or values it promises to deliver to consumers to satisfy their needs. The company must decide how it win differentiate and position itself in the marketplace. The company’s marketing strategy outlines which customers the company will serve and how it will create value for these customers. The main elements in this step are segmenting, targeting, and positioning. The third step is preparing an integrated marketing plan and program. The marketing program builds customer relationships by transforming the marketing strategy into action. It consists of the firm’s marketing mix. The major marketing mix tools are the four Ps of marketing: product, price, place and promotion. The firm must blend all of these marketing mix tools into a comprehensive “integrated marketing program”. The next step is building customer relationships. Customer relationship management is perhaps the most important concepts of modern marketing. In its broader sense, CRM is the overall process of building and maintaining profitable customer relationships by delivering superior customer value and satisfaction. The core elements in this step are customer value, customer satisfaction and customer relationship levels and tools. However, in building strong customer relationships, marketers must work closely will a variety of marketing partners. Marketers must also be good at partner relationship management.......

Words: 14782 - Pages: 60

Premium Essay

Market Mix

...services to the customers it is targeting. The action plan is called the marketing mix. The marketing mix is one of the biggest and most critical decisions that a company will make. A bad marketing mix can result in poor performance and the potential for financial losses. The marketing mix was defined by McCarthy forty years ago as the set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives or goals (Kotler and Keller, 2006). The marketing mix is then broken down into four distinct categories. These categories are called the four P’s or product, price, place, and promotion. The goal of the four P’s will hopefully be the aim of attracting and retaining the customers or target market that a company has identified. All four P’s of the marketing mix are essential and are interrelated (Perreault and McCarthy, 2005). In order for a company to successfully implement a marketing mix, a careful and well researched market plan needs to be generated. The market plan should include a SWOT analysis. The SWOT analysis is an evaluation of a company’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The SWOT analysis can help to identify the areas that a company can use to take advantage of and to stay clean of any roadblocks that might hinder a successful marketing mix. After an organization studies the elements of the SWOT analysis, the business will be seen more clearly, and the marketing mix will be more focused going forward (Davids and Newcomb, 2006). The four......

Words: 1580 - Pages: 7

Premium Essay

Markerting Mix

...In the sequence of strategic analysis and decisions, "marketing mix" analysis falls after various external and internal environmental analyses such as PESTEL analysis, Porter's Five Forces analysis, SWOT Analysis and even formulation of competitive strategies (Porter's Generic Strategies). Marketing mix is an imperative concept in modern marketing and academically it is referred to as the set of controllable tools that the firm blends to produce the response it wants in the target market, so it consists of everything the firm can do to influence the demand for its product (Kotler and Armstrong, 2004). It is important to realise that marketing mix strategy of any company can have one major function, that is, strategic communication of the organisation with its customers (Proctor, 2000). It was further argued that marketing mix provides multiple paths as such communication can be achieved either in spoken form and written communications (advertising, selling, etc.) or in more symbolic forms of communication (the image conveyed in the quality of the product, its price and the type of distribution outlet chosen). However, the key element is that the main aspects of marketing mix that will be discussed below "should not be seen as individual entities, but as a set of interrelated entities which have to be set in conjunction with one another" (Proctor, 2000: 212). Main Aspects of Marketing Mix (100) The easiest way to understand the main aspects of marketing is through its......

Words: 1086 - Pages: 5

Premium Essay

Marketin Plan

...the original iPhone.” (www.appleinsider.com. 2010) The marketing mix of Apple Inc. is an important set of tools used to determine, evaluate, and execute marketing strategies, so the organization is able to compete with other companies in the same industry. Marketers will take steps in planning, organizing, and implementing ideas and collected data in order to form the best marketing plan for the Apple iPad, attracting consumers to their products or services, making the organization profitable. Management uses competitive intelligence relying on qualified employees to perform researched market analysis and to generate accurate market performance reports. These reports will give Apple the advantage to compete on the same level as their competitors by creating a marketing strategy that will allow Apple to evaluate product quality, pricing strategies, and promotional ideas, attracting consumers to its products, while implementing the marketing plan. Using the four P’s of the marketing mix, the marketing group for Apple Inc. will first evaluate product by questioning what the product has to offer consumers, discussing accessibility and how the iPad makes the consumers life better. Appearance of the iPad is discussed giving ideas on how to package and brand the product in order to attract consumers, discussing selling points and benefits of the iPad. Creativity is an important part of this step of the marketing mix, the marketers for Apple want to maintain the organizations......

Words: 4949 - Pages: 20

Premium Essay

Bla Bla

...market value added up from cold, or more likely will buy an existing supplier and increase investment to gain market share. Entry to markets is subject to barriers to entry. market failurenounthe failure of a market to provide goods or services adequately, as when it is dominated by a monopoly. Market failure can be corrected by government action. market forces plural noun influences on sales which bring about a change in prices marketing noun 1. the process of identifying needs and satisfying these needs with suitable goods or services, through product design, distribution and promotion, either as a business or as a non-profit-making organisation 2. the techniques used in selling a product, such as packaging and advertising marketing mix noun the combination of all the elements that make up marketing such as price, distribution and advertising marketing research noun all research carried out in the interests of successful marketing, including market research, media research and product research market interest rates pluralnoun interest rates on money deposits which are governed by the supply of and demand for money in the market marketmaker noun a person who buys or sells shares on the Stock Market and offers to do so in a certain list of securities. A marketmaker operates a book, listing the securities he or she is willing to buy or sell, and makes money by charging a commission on each transaction. market mechanismnounsame as price mechanism market powernounthe......

Words: 81933 - Pages: 328

Premium Essay

Iphone Marketing Mix

...Iphone Marketin MIX When it comes to Apple Corporation, I always expect something new, something sensational, something transformational. They made Mac that realized Graphic User Interface before Microsoft’s Windows and actually enabled us to call personal computer from just computer. They made the iPod which not only boost sales and shares of Apple and saved from the crisis but also put Steve Jobs at the center of attention. Facing 35% shares down and softened consumption that probably caused by sub prime mortgage, Can iPhone be killer product for Apple? I am going to approach iPhone’s marketing plan from the business perspective. PRODUCT ”The iPhone is like the Mac for mobile.” says Jakob Nielsen. Indeed, iPhone’s major appeal might be the function as a tiny Mac computer. iPhone has capability to operate a various software and it has touch screen only interface. People can have videoconference and get the latest information as they wish through the iPhone. PRICE Researching ebay, I found that iPhone 8GB is being sold with around $430. Even though Apple built the premium image and has a number of loyal customers, considering current softened consumption and competition model, Blackberry, the price $430 seems to be way too expensive. I think $370 is proper price point. PLACE You can get iPhone in the AT&T or Apple store. However, I couldn’t find iPhone in Walmart and BestBuy’s web page. They sell iPhone’s accessory but iPhone. However, I don’t think that the......

Words: 1460 - Pages: 6

Premium Essay

Marketing Mix

...MARKETING FUNDAMENTALS (BMAN 70441) University Student ID: 7922185(0) Application of the marketing mix is no longer relevant for firms adopting a contemporary approach to marketing. Is this statement true? Write an essay that critically assesses this statement with reference to relevant literature and briefly outline suitable practical examples of firm’s practices where appropriate. Introduction Marketing developed as a distinctive management function in the period between the First World War and the Second World War (Lindgreen et al., 2004) which according to Marshall (1927) focused purely on distribution and exchange of goods. Period through the 1950s and 1960s as observed by (Borden, 1964) saw a tremendous increase in the evolution and interest in the subject of marketing, leading to the development of the concept of transactional marketing. The Marketing Mix Model also called as transaction marketing has been used as a corner stone of marketing for virtually four decades (Grönroos, 1994). Since its inception, McCarthy’s (1964) Four Ps- Product, Promotion and Place have been of utmost importance in the marketing management text (Yudelson, 1999). The model has seen little change since 1950s and as time has progressed; goods and services have noticeably transformed, both in terms of appearance and perceived value (Grönroos ,1994). Piller and Müller (2004) further observed that the customers had changed...

Words: 3027 - Pages: 13