Free Essay

Konsyerto

In: Film and Music

Submitted By ABNKKBSKNPL
Words 457
Pages 2
Juliet C. Dy FILKOMU C42 Agosto 19, 2011

KONSYERTO “KORO, KANTA, KULTURA” Noong ika-14 ng Agosto 2011, ang mga estudyante ng DLSU ay nanood ng konsyerto sa Philam Life Auditorium na may pamagat na “Koro, Kanta, Kultura.” Ito ay isang grupong korale na inihandog ng NEO NOCTURNE, INC. sa kanilang ikalimang pagtatanghal. Ang grupo ay binubuo ng mga halong lalaki at babaeng mangaawit na dinadala ng isang mahusay na musikang konduktor. Bawat simula ng kanilang pagkakanta, sila ay nagbibigay ng maikling deskripsyon o bakgrawnd ukol sa pamagat ng kanilang ikakanta upang magkaroon ng ideya ang mga estudyante kung anong klaseng kanta ito at kung sino ang kumanta nito. Halimbawa na lamang ang pamagat na “Sa Iyong mga Yapak”; ito ay isang kanta tungkol kay Hesu Kristo sa kanyang paglakbay dito sa mundo natin. Ang mga iba pa nilang kinanta ay “Aba Ginoong Maria”, “Dahil sa Iyo”, “Pakiusap”, “Ti Ayati May sa Ngaubing”, “Waway”, “Paru-parong Bukid”, “Inday sa Balitaw”, “Ay Kalisud”, “Koyu Nu Tebulul”, “Minsan Lang Kita Iibigin”, “Sana’y Wala ng Wakas”, “Ikaw Lamang”, “Mr. Dreamboy”, “Isang Dugo, Isang Lahi at Musika” at “Buko” Sa komunikasyong extra-verbal, makikita natin kung paano nila inexpress ang bawat kanta depende sa uri at diwa nito. Halimbawa, kung malungkot ang kanta tulad na lamang ng “Pakiusap”, ikinanta nila ito ng mabagal at madadama talaga ang kalungkutan. Sa kabilang dako, kung masaya at mabuhay ang kanta tulad ng “Buko”, mabilis ang kanilang pagkanta at mapapasabay ka rito. Sa komunikasyong di-verbal, makikita natin ang expresyon ng bawat mangaawit batay sa panagano ng kanta. Kunin natin ang halimbawa sa itaas, kung malungkot ang kanta, seryoso ang kanilang mukha. Subalit kung masaya naman ay nakangiti ang bawat miyembro ng korale. Ang kanilang tindig ay tuwid at ang kanilang mga kamay ay na sa gilid lamang. Makikita natin na may kaayusan ang kanilang presentasyon. Kung mapapansin niyo, ang mga kanta ay iniawit mula sa sinaunang panahon hangga’t sa pa moderno ang kanilang kanta. Parang sa kanilang mga damit, ang una nilang sinuot ay mas nagrerepresentasyon ng damit noong sinaunang panahon at ang kanilang pangalawang damit ay nagrerepresentasyon ng mas moderno na panahon. Makikita rin natin na ang kamay ng konduktor ay tumataas, bumababa, at iba pang galaw. Ito ay nagsisimbolo kung kalian sila kakanta ng malakas, mahina, mataas o mababa. Ito ay isang pinakamalaking bagay sa pagbuo ng isang mahusay na korale. Sa pagtatapos, marami akong natutunan na bagong kanta at hanga ako sa mga mangaawit at sa musikang konduktor na nagpakita ng kanilang talento sa amin. Natutunan ko na maraming paraan ang paghiwatig nila ng mga kanta gamit ang iba’t ibang uri ng komunikasyon. Napahiwatig nila sa amin ang gutso nilang sabihin sa pamamagitan ng komunikasyong extra-verbal at di verbal.…...

Similar Documents

Free Essay

Pakikinig

...Pakikinig 1. Para malibang - di-nangangailangan ng masusing pakikinig - Hal. dula sa radio, telebisyon at iba pang palabas - masayang pakikipagkwentuhan sa kaibigan at kakilala 2. Makapagnilay-nilay o makapag-isip - tungkol sa sarili, mga karanasan sa buhay - hal. sermon ng pari/pastor 3. Makalikom ng mga impormasyon/kaalaman - buong atensyon - hal. pakikipanayam, seminar o mga lektyur ng guro sa klase - maunawaan at matandaan ang mga kaalamang ibinibigay ng nagsasalita 4. Magsuri - humihingi ng ideya, opinion o reaksyon - hal. talakayan, debate o pagtatalo E. Antas ng Pakikinig 1. Apresiyativ na pakininig - gamitin ito sa pakikinig upang maaliw - hal. awit sa radio, konsyerto 2. Pakikinig na diskriminatori - kritikal na pakikinig - ginagamit ito para sa organisasyon at analisis ng mga datos na napakinggan - inuunawa at inaalala ng tagapakinig ang mga impormasyon kanyang napakinggan 3. Mapanuring pakikinig - selektiv na pakikinig - mahalaga rito ang konsentrasyon - bukod sa pag-unawa, ang tagapakinig ay bumubuo ng mga konsepto at gumagawa ng mga pagpapasya ng valyu sa antas na ito 4. Implayd na pakikinig - tinutuklas ang mga mensaheng nakatago sa likod ng mga salitang naririnig - ang hindi sinasabi ng tuwiran ay inaalam ng tagapakinig sa level na ito 5. Internal na pakikinig - ......

Words: 1200 - Pages: 5

Free Essay

Timawa

...binabayaran niya si Andres para sumama sa kanya at binayaran din ito ni Alfredo upang huwag sumama noon sa kanila. Nagalit si Alice kaya tinungo niya si Andres at sila ay nag-away. Nais ni Alice na mangako si Andres nahindi na nito uulitin ang ginawa, ngunit hindi pumayag si Andres. At nauwi sa hiwalayan ang pagtatalo nila ng gabing iyon. Pauwi na galing sa konsyerto sina Andres at Estrella nang tawanan nito ang dalaga. Sa tagal na raw kasing sumasama siya rito ay hindi pa rin siya napapatiklop nito. Hindi nagustuhan ni Estrella ang mga sinambit ni Andres ngunit hindi niya ito pinahalata. Naging mahaba ang usapan nila. Sobrang nasaktan si Estrella sa mga sinabi ni Andres at muntik na itong maluha. Nang gabing iyon ay inihinto na rin ni Estrella ang pagbabayad kay Andres upang makasama. Lumipas ang maraming araw, bumagsak ang negosyo ng pamilya ni Estrella kaya pinapaghanap na itong trabaho o umuwi na sa Pilipinas. Nakahanap naman ito ng trabaho bilang katulong rin sa kusina at nakatanggap rin siya ng scholarship mula sa director ng konsyerto. Dumating ang araw ng pagtatapos nina Andres, Alice, Bill at Alfredo. Dumalo roon sina Mrs. Grey at Estella. Masayang-masaya ang lahat noon at iyon na rin ang huling nakahalubilo ni Andres ang mga kaibigan. Ang lagi na lang magkakasama ay sina Alice at Alfredo, at Bill at Estrella. Ang mga nagsipagtapos ay dapat munang magsanay sa hospital ng kanilang eskwelahan at iisa......

Words: 6595 - Pages: 27

Free Essay

Teen Age Pregnancy

...presyo ng iyongbibilhin. Kadalasan, ang ibang tindahan o tindero/tindera ay mas mababa sumingil kumpara saibang tindahan o tindero/tindera. Pairalin din ang pagiging malikhain at resourceful. Kung may sarili namang sasakyan, nararapat na gamitin lamang ito kung talagangkailangan. Kung malapit lang naman ang iyong pupuntahan, mas makabubuti kung maglakad maaari, matutuong magresiklo ng mga bagay-bagay. Nakatipid ka na, nakatulong ka pa sakalikasan (Budgeting nalamang o gumamit ng bisikleta. Maari ring mag-carpool kasama ang mga iyong kaibigan upangmakatipid sa gas (Young Magazine,http://www.youngmoney.com/aboutus/press/040824).Maging pamilyar rin sa mga diskwento na ibinibigay ng unibersidad. Kalimitan aynagsasagawa pa sila ng libreng mga konsyerto para sa ikalilibang ng mga estudyante nito(Budgeting tips for Students, http://www.essortment.com/family/budgetingtipss_sndl.htm).Kung nakatira naman sa dormitoryo o apartment, bayaran ang mga bayarin sa tamangoras. Huwag nang hintaying magpatong-patong ang mga ito (Budgeting tips for Students,http://www.essortment.com/family/budgetingtipss_sndl.htm). Mabisa rin ang pagkakaroon ngsavings account o joint accounts sa mga magulang upang masubaybayan ang paggastos atmakasigurong nababayaran ang mga bayarin (Better Budgeting for Students,http://www.msnbc.msn.com/id/94028721).Mabisang paraan din ang pagtatabi agad ng pera sa oras na ito ay nakuha o natanggap.Maaaring itabi ang 5-10% ng baon o kita para siguradong may ipon. Kung hindi......

Words: 3594 - Pages: 15

Free Essay

Education

...Pilipinas B. Di umunlad ang kultura ng bansa C. Pinahalaghan nila ang kulturang kanluranin D. Ginamit ito ng mga pilipno bilang panturo 44. May tradisyunal na bahaging ginagampanan ang mga babae.Alin dito? A. Taga alaga ng mga anak B. Magturo sa mababang paaralan C. Maging lider sa pamayanan at lipunan Makapag-aral Malaki ang pagbabago sa katunayan ng mga babae ikumpara noon dahil_____________. A. Sila kinikilalla at iginagaling sa pamayanan at lipunan B. Pinaglalaba boung maghapon C. Pinagtatrabaho sa bahay araw-araw D. Tagapag-alaga ng pamilya Upang mapabuti ang katunayan ng mga babae sa lipunan kaya____________. A. May itinatag na paaralang at pagsasanay para sa kababaihan B. May itinatag na konsyerto para sa mga kababaihan C. Ipinakasal sila sa mga mayayaman na tao sa lipunan D. Pinabayaan sila sa kanilang gusot sa buhay. Umangkop ang mga Pilipino sa kulturang Espanyol. Alin ang naging kinalalabasan nito? A. Ang kulturang Espanyol ay nagiging kultura ng mga Pilipino B. Ang kulturang Pilipino ay nagiging kultura ng mga Espanyol C. Ang kultura ng ibang bansa ang nagiging kultura ng mga Pilipino D. Walang kultura and mga Pilipino Panuto: Basahin ang mga tanong. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Marcelo Adonay Juan Luna Francisco Balagtas Felix Hidalgo Jose De la Cruz | Nanalo siya sa paligsahan sa pagpinta sa Europa at kilala sa......

Words: 6898 - Pages: 28

Free Essay

Physics

...Second World War, Rubio composed and arranged many works and conducted many military and civilian brass bands. After the war, he was appointed conductor of the Manila Municipal Symphony Orchestra. He held various positions, including as Vice President of the PASAMBAP (Pambansang Samahan ng mga Banda sa Pilipinas), the National Band Association, board and charter member of the League of Filipino composers, and the first President of the Philippine Bandmaster’s Association. He was conductor of the National Opera Company for 23 years from 1937 to 1960. Rubio’s compositions include: Bulaklaken, Theme and Variations for Band, Dance of the Nymphs Rondo, Florente at Laura ( verture), Halik, Danza, Unang Katas, Twoo part Invention (piano), Ang Konsyerto (ballet), Ang Magsasaka, Bukang Liwayway, Concertino in C (marimba and piano), Filipinas Kong Mahal, Hatulan Mo Ako, Ginintuang Araw, In a Tropical Sea, Light, Narra, Mutya ng Silangan, To the Filipino Youth, Nela, National Heroes Day Hymn, and Salamisim. He passed away on December 28, 1985. 95 All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office. MUSIC  Quarter III COL. ANTONINO BUENAVENTURA (1904 – 1996) National Artist for Music Col. Antonino Ramirez Buenaventura was a renowned composer, conductor, and teacher. His father Lucio was the chief musician of the Spanish......

Words: 17071 - Pages: 69

Premium Essay

Smokecheck: a Study on the Effects of Ncr Male High School Students’ Exposure to and Recall of Anti-Smoking Advertisements to Their Perceptions of and Attitudes Toward Smoking

... a. Walang posters sa amin b. marami c. kaunti d. Wala akong nakita Kung meron,anong brand ng sigarilyo ito _____________ 25. Nitong nakaraang 30 araw (1 buwan), ilang patalastas para sa sigarilyo ang nakita mo sa diyaryo o magasin? a. Wala kaming diyaryo or magasin b. Madalas c. Minsan d. Wala akong nakita Kung meron,anong brand ng sigarilyo ito _____________ 26. Nitong nakaraang 30 araw (1 buwan), ilang patalastas para sa sigarilyo ang narinig mo sa radyo? a. Hindi ako nakikinig ng radyo b. Madalas c. Minsan d. Wala akong nakita Kung meron,anong brand ng sigarilyo ito _____________ 27. Sa pagdalo mo ng mga torneong pampalakasan, perya, konsyerto o gawaing pangkomunidad, gaano kadalas kang nakakakita ng mga patalastas para sa sigarilyo? a. Hindi ako dumadalo sa mga torneong pampalakasan, perya, konsyerto o gawaing pangkomunidad) b. Madalas c. Minsan d. Wala Kung meron,anong brand ng sigarilyo ito ________ PART 3. SMOKING ATTITUDE-Sa bahaging ito,nais naming malaman ang iyong saloobin sa ilang bagay-bagay na may kinalaman sa paninigarilyo 28. Gusto mo na bang tumigil sa paninigarilyo? a. Hindi pa ako nanigarilyo kailanman b. Hindi na ako naninigarilyo ngayon c. Oo d. Hindi 29. Sa iyong palagay, kaya mo bang humintong manigarilyo kung gugustuhin mo? a. Hindi pa ako nanigarilyo kailanman b. Hindi na ako naninigarilyo ngayon c. Oo d. Hindi 30. Ang paninigarilyo ay tumutulong sa tao upang magmuhang “cool” at “fit in” 126 a. Lubos na......

Words: 35659 - Pages: 143